Αναλαμβάνουμε την πλήρη και εμπεριστατωμένη σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης καθώς και την κατάρτιση Προϋπολογισμού για την υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων προκειμένου αυτά να χρηματοδοτηθούν από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

  • Σύνταξη φακέλου- Επενδυτικά Σχέδια
  • Κατάρτιση οικονομοτεχνικής μελέτης
  • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Παρακολούθηση- υλοποίηση έργου