Αναλαμβάνουμε την συγκέντρωση δικαιολογητικών και την σύνταξη Περιβαλλοντολογικών Μελετών όπως :

 

  • Μελέτες Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Αστικών Αποβλήτων
  • Υποβολή Εκθέσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
  • Αδειοδότηση Γεωτρήσεων